A: 어제 그녀를 찼어.

B: 내가 네 입장이라면, 그녀를 보내지 않을꺼야.

151)영문


A: 그녀는 일본에서 3번 연속으로 1등을 차지한 첫번째 외국인 가수입니다.

B: 정말 대단해요. 그녀는 타고난 가수입니다.

152)영문


A: 토요일 날씨가 어떨 것 같아?

B: 기상캐스터 말로는 후텁지근 할거래.

153)영문


A: 이것 좀 도와줄래?

B: 그러고 싶은데 너무 바빠.

154)영문


A: 자전거 타러 나가도 돼요?

B: 근처에만 있다면, 나가도 돼.

155)영문


A: 

B: 

156)영문


A: 

B: 

157)영문


A: 

B: 

158)영문


A: 

B: 

159)영문


A: 

B: 

160)영문


A: 

B: 

161)영문


A: 

B: 

162)영문


A: 

B: 

163)영문


A: 

B: 

164)영문


A: 

B: 

165)영문


A: 

B: 

166)영문


A: 

B: 

167)영문


A: 

B: 

168)영문


A: 

B: 

169)영문


A: 

B: 

170)영문


A: 

B: 

171)영문


A: 

B: 

172)영문


A: 

B: 

173)영문


A: 

B: 

174)영문


A: 

B: 

175)영문


A: 

B: 

176)영문


A: 

B: 

177)영문


A: 

B: 

178)영문


A: 

B: 

179)영문


A: 

B: 

180)영문


A: 

B: 

181)영문


A: 

B: 

182)영문


A: 

B: 

183)영문


A: 

B: 

184)영문


A: 

B: 

185)영문


A: 

B: 

186)영문


A: 

B: 

187)영문


A: 

B: 

188)영문


A: 

B: 

189)영문


A: 

B: 

190)영문


A: 

B: 

191)영문


A: 

B: 

192)영문


A: 

B: 

193)영문


A: 

B: 

194)영문


A: 

B: 

195)영문


A: 

B: 

196)영문


A: 

B: 

197)영문


A: 

B: 

198)영문


A: 

B: 

199)영문


A: 

B: 

200)영문


저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

+ Recent posts

티스토리 툴바